Budowanie to złożony proces, którego realizacja wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i wysokich nakładów finansowych. Dlatego tak ważne jest, by inwestycje były prowadzone skutecznie i efektywnie. Jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających osiągnięcie tego celu są przetargi budowlane. W ostatnich latach w Polsce obserwujemy wzrost popularności tej formy realizacji inwestycji. Co ciekawe, coraz częściej sięgają po nią nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale i instytucje publiczne oraz niewielkie firmy budowlane. Podczas gdy niektórzy mogą mieć wątpliwości co do skuteczności tej metody, warto przyjrzeć się bliżej korzyściom wynikającym z wyboru przetargów budowlanych jako sposobu na prowadzenie projektów inwestycyjnych.

Korzyści wynikające z przetargów budowlanych dla inwestorów

Wybór przetargu budowlanego ma wiele zalet dla inwestora. Przede wszystkim pozwala na znalezienie wykonawcy posiadającego odpowiednie doświadczenie i potencjał techniczny – najczęściej zweryfikowanego przez komisję przetargową.

Dzięki temu ewentualne ryzyko powstałe w wyniku braku kwalifikacji czy nieprzewidzianych trudności w późniejszej fazie realizacji projektu jest minimalizowane. Dodatkowo, przetargi budowlane pozwalają na uzyskanie konkurencyjnych ofert ze strony firm budowlanych.

Wymuszona walka o kontrakty zwykle prowadzi do obniżenia ceny oraz poprawy warunków finansowych, co korzystnie wpływa na końcowy koszt inwestycji. Oferty przedstawiane w ramach przetargów mogą również zawierać innowacyjne rozwiązania technologiczne czy materiałowe, dostępne dzięki współpracy z partnerami branżowymi.

Budowanie to złożony proces, którego realizacja wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i wysokich nakładów finansowych

Jakie czynniki wpływają na skuteczność realizacji projektów?

Sukces inwestycyjny wymaga od zarządcy dużej ilości umiejętności i dyspozycji odpowiednich narzędzi. W przypadku wyboru przetargów budowlanych, kluczowa rola należy do komisji przetargowej – to jej zadanie dokładna analiza ofert przedstawionych przez wykonawców pod kątem merytorycznym jak i formalnym.

Ważna jest tutaj także znajomość rynku oraz świetna organizacja pracy i koordynacja działań pomiędzy instytucją publiczną a firmami wykonawczymi i dostawcami materiałowymi. Czynnikami decydującymi o sukcesie są też dogłębne przygotowanie dokumentacji przetargowej jak i ścisłe monitorowanie realizacji prac przez inwestora.

Zasady wyboru ofert w przetargach budowlanych – co warto wiedzieć?

W myśl zapisów ustawowych, wybór wykonawcy opiera się na kryterium najkorzystniejszej —rozumianej jako najlepsza ze względu na relację ceny do jakości— propozycji. Oczywiście, pozostałe aspekty takie jak terminowość i jakość pracy są również brane pod uwagę.

Budowanie to złożony proces, którego realizacja wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i wysokich nakładów finansowych

Niezbędne jest jednak przygotowanie klarownych dokumentów przetargowych oraz umiejętność ich interpretacji przez uczestników. Proces ten zdecydowanie usprawnia zdigitalizowane podejście do tworzenia przetargu – w tym przypadku komunikacja pomiędzy stronami odbywa się online a już samo kryterium oceniania oferty może być automatycznie generowane przez program.

Nowoczesne metody i technologie stosowane w procesach inwestycyjnych opartych na przetargach budowlanych

Jak już wcześniej wspomniano, dostępność narzędzi intenetowych wprowadza nowe standardy dla realizacji projektów inwestycyjnych we wszystkich branżach budowlanych. Na rynku pojawiają się więc rozwiązania dedykowane specjalnie dla zarządców poszukujących najlepiej dopasowanych ofert np. bazujące na analizie Big Data czy zaawansowanym Learning Machine odpowiedzialnym za selekcję wnioskowanych stanowisk.

Dzięki temu można skutecznie dobrać optymalne dla projektu rozwiązania czy wyznaczyć najlepsze strategie dla inwestora. W ten sposób proces zarządzania i realizacji projektów nabiera coraz prężniejszego tempa, zapewniając poprawę efektywności działań oraz obniżenie kosztów.

Wnioski


Przetargi budowlane to niezwykle skuteczny model prowadzenia inwestycji w Polsce. Pozwalają na znalezienie odpowiedniego wykonawcy, wprowadzenie konkurencyjności w ofertach, minimalizowanie związanych z projektem ryzyk czy korzystanie z nowoczesnych narzędzi digitalowych przy kreowaniu przebiegu projektu.

Aby jednak przetarg stał się skutecznym narzędziem wspomagającym sukces inwestycyjny, należy dokładnie przygotować dokumentację przetargową, a także daleko idąco umiejętnie kierować procesami decyzyjnymi pomiędzy wykonawcami a instytucją publiczną lub prywatną.

Dlatego też warto poświęcić czas na poznanie specyfiki tego rodzaju działań i rozpocząć swoje działania oparte właśnie na tej formie realizacji inwestycji – dzięki temu można osiągnąć wiele korzyści oraz uniknąć przykrych niespodzianek wynikających ze źle danej sytuacji.